Integritetspolicy

Integritetspolicy för badrumselitens digitala kanaler

Badrumseliten AB (publ) (”Badrumseliten” eller ”vi”) tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som Badrumseliten erbjuder på dessa webbsidor, våra plattformar i sociala medier mm. Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Badrumselitens Digitala Kanaler. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Badrumseliten används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Badrumseliten sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

BADRUMSELITENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de? När du besöker/använder våra Digitala Kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning av Badrumselitens tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. Vidare kan Badrumseliten komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Badrumselitens Digitala Kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra Digitala Kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Badrumseliten och andra via Badrumselitens plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, anmäler dig till evenemang som Badrumseliten anordnar etc. Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas. Badrumseliten har placerat s.k. ”cookies” i flera av våra Digitala Kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den Digitala Kanalen in. Mer information om vilka cookies Badrumseliten placerat i våra Digitala Kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Badrumselitens Cookiepolicy som du hittar här: https://www.badrumseliten.se/om-oss/cookies Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Badrumselitens rättsliga skyldigheter.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de Digitala Kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Badrumseliten eller bolag i Badrumselitens koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter du beställt.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice. 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, m.m.
  3. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och (som du kan välja bort via en länk i varje utskick).
  4. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
  5. För att ta fram statistik över användningen av våra Digitala Kanaler och dess tjänster; och
  6. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

LAGLIG GRUND OCH BERÄTTIGADE INTRESSEN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Badrumseliten behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om Badrumseliten skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi tydligt informera om detta. INTEGRITETSPOLICY BADRUMSELITEN AB 

SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER 

Badrumseliten värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. 

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER 

Badrumseliten kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Badrumselitens räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Badrumselitens samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Badrumselitens räkning undertecknar alltid avtal med Badrumseliten för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. 

MOBILA ENHETER 

Badrumseliten tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Badrumseliten får tillgång till information från din mobila enhet (såsom exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta). Det kan till exempel röra sig om information om din plats. Badrumseliten samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det. 

EXTERNA LÄNKAR 

Denna integritetspolicy gäller för information som Badrumseliten behandlar om dig inom ramen för våra Digitala Kanaler. Badrumselitens Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan. 

RÄTT TILL INFORMATION 

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Badrumseliten ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Badrumseliten på adress som anges nedan. 

KONTAKTINFORMATION 

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Badrumseliten AB (org nr 556965-4063), 755 94 Uppsala. Om du har frågor rörande hur Badrumseliten behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Badrumselitens dataskyddsombud via: Badrumseliten AB, TÖRNBY 4, 755 94 Uppsala. 

ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY 

Badrumseliten AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Badrumselitens webbsidor.

Meny